Nhằm đẩy mạnh công tác hỗ trợ quyết toán thuế TNCN năm 2014, ngày 26/3/2015, Tổng cục Thuế có công văn số 1043/TCT-TNCN hướng dẫn một số nội dung liên quan đến vấn đề này.

Theo đó, ngành thuế các cấp cần đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ như sau:

Thứ nhất, Chủ động tuyên truyền về việc quyết toán thuế tới người nộp thuế như: trực tiếp tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Cục thuế về quyết toán thuế TNCN; phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn để tuyên truyền, giải đáp về pháp luật thuế TNCN.

Thứ hai, áp dụng các hình thức để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế như: bố trí địa điểm, bàn ghế, máy tính, nhân sự phù hợp; sử dụng công cụ truyền thông hoặc trực tiếp hướng dẫn và giải đáp vướng mắc về chính sách thuế TNCN và nội dung quyết toán thuế, thủ tục, hồ sơ quyết toán thuế (mẫu tờ khai); hỗ trợ lập tờ khai, gửi hồ sơ quyết toán thuế; đối với địa phương có nhiều người nước ngoài trực tiếp đến cơ quan thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế cần có bộ phận hỗ trợ riêng, …

Thứ ba, cử cán bộ trực tiếp đến các doanh nghiệp dự kiến có số lượng lớn cá nhân uỷ quyền cho doanh nghiệp quyết toán hoặc trực tiếp quyết toán thuế để hỗ trợ về chính sách, hướng dẫn thủ tục uỷ quyền hoặc kê khai và tổ chức tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế.

Thứ tư, bố trí cán bộ làm việc ngoài giờ hành chính hoặc ngày nghỉ (nếu cần thiết) để hỗ trợ người nộp thuế và thông báo cho người nộp thuế biết.

Thứ năm, các Cục Thuế bố trí tăng cường cán bộ cùng với Chi cục Thuế để hỗ trợ người nộp thuế việc tiếp nhận và hướng dẫn kê khai quyết toán thuế.

Thứ sáu, Công khai đường dây nóng của Cơ quan Thuế (đầu mối liên hệ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử…) trên các kênh thông tin đại chúng và tại cơ quan thuế để người nộp thuế biết.

 

Bên cạnh đó, công văn cũng lưu ý một số vấn đề về chính sách thuế khi quyết toán thuế TNCN gồm:

Thứ nhất, đối với cá nhân có số thuế TNCN nộp thừa theo quyết toán thuế nếu không có yêu cầu hoàn thuế thì người nộp thuế khai thuế bù trừ vào kỳ nộp thuế sau; nếu thực hiện hoàn thuế thì căn cứ theo quy định hiện hành để không xử phạt hành chính chậm nộp hồ sơ khai thuế nếu nộp hồ sơ quyết toán thuế sau ngày 31/3/2015.

Thứ hai, người phụ thuộc đã đăng ký và có đầy đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo quy định tại các văn bản hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân thì được tính giảm trừ gia cảnh khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2014, kể cả trường hợp người phụ thuộc chưa được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

Thứ ba, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo quy định. Trường hợp cơ quan thuế đã hạch toán nghĩa vụ quyết toán thuế của cá nhân vào ứng dụng quản lý thuế thì cơ quan thuế không được trả lại hồ sơ quyết toán thuế và có trách nhiệm xử lý hồ sơ theo quy định.

Thứ tư, trường hợp người nộp thuế bị mất chứng từ khấu trừ thuế (liên giao cho người nộp thuế) thì người nộp thuế có thể sử dụng bản chụp chứng từ khấu trừ thuế (liên lưu tại tổ chức chi trả thu nhập) để chứng minh số thuế thu nhập đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm khi hoàn thuế, quyết toán thuế. Cơ quan thuế nhận hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu chứng từ khấu trừ thuế người nộp thuế cung cấp với các thông tin trên hệ thống dữ liệu ngành thuế và một số tài liệu khác liên quan khi giải quyết hồ sơ hoàn thuế, quyết toán thuế cho người nộp thuế.

Nguồn: Tổng cục thuế

Cong ty dich vu ke toan Ha Noi chuyen cung cap:

Dich vu ke toan thue tai ba dinh

Dich vu lam bao cao tai chinh tai ba dinh

Dich vu thanh lap doanh nghiep cong ty tai ba dinh

Hotline: 0974 975 029 - 0941 900 994 (Mr Quan)


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn