Mẫu số: 01-7/GTGT ban hành theo thông tư số 26/2015


Mẫu số: 01-7/GTGT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính

 

 

 

 

 

 

Phụ lục

BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẢI NỘP CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG NƠI CÓ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT LIÊN TỈNH.

(Kèm theo Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT)

 

          [01] Kỳ tính thuế: tháng...... năm hoặc quý.....năm.....

[02] Tên người nộp thuế:……………………………………..............................................

             [03] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………….......................................

             [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Đơn vị tiền: đồng Việt Nam                                                                                  

STT

Tên công trình

 

Doanh thu

Cơ quan thuế địa phương quản lý

 

Tỷ lệ phân bổ (%)

 

 

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

1

Công trình A

 

Cơ quan thuế A

 

 

 

2

 

Công trình B

 

Cơ quan thuế B

 

 

 

 

 

 

Cơ quan thuế C