Mẫu số: 01-7/GTGT ban hành theo thông tư số 26/2015


Mẫu số: 01-7/GTGT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính

 

 

 

 

 

 

Phụ lục

BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẢI NỘP CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG NƠI CÓ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT LIÊN TỈNH.

(Kèm theo Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT)

 

          [01] Kỳ tính thuế: tháng...... năm hoặc quý.....năm.....

[02] Tên người nộp thuế:……………………………………..............................................

             [03] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………….......................................

             [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Đơn vị tiền: đồng Việt Nam                                                                                  

STT

Tên công trình

 

Doanh thu

Cơ quan thuế địa phương quản lý

 

Tỷ lệ phân bổ (%)

 

 

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

1

Công trình A

 

Cơ quan thuế A

 

 

 

2

 

Công trình B

 

Cơ quan thuế B

 

 

 

 

 

 

Cơ quan thuế C

 

 

 

...

...

 

...

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

…, ngày …tháng …năm

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

                 

 

Cong ty dich vu ke toan Ha Noi chuyen cung cap:

Dich vu ke toan thue tai dong da

Dich vu lam bao cao tai chinh tai dong da

Dich vu thanh lap doanh nghiep cong ty tai dong da

Hotline: 0974 975 029 - 0941 900 994 (Mr Quan)


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn