Công ty dịch vụ kế toán hà nội xin hướng dẫn các bạn cách hạch toán công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên

1 Hai tài khoản sử dụng khi hạch toán

          TK 142 : Chi phí trả trước ngắn hạn

          TK 242 : Chi phí trả trước dài hạn

2, Biện pháp phân bổ: Căn cứ vào giá trị và thời gian sử dụng của từng loại CCDC và khoản phục chi phí để áp dụng phương pháp cho đúng, phân bổ 30% đến 50% hoặc phân bổ dần dần

Công thức:

Hạch toán:

+ Phân bổ 1 lần : ( Giá trị rất nhỏ )

Nợ TK 154, 642

Nợ TK 1331

           Có TK 111, 112, 331

+ Phân bổ 30%, 40%, 50%

- Là CCDC : Nợ TK 142             Lập bảng phân bổ

                         Có TK 153

Sau đó định khoản: Nợ TK 154, 642

                                      Có TK 142    ( thường sd dưới 1 năm)

Khoản mục chi phí ( là sử chữa, văn phòng phẩm, thuê nhà…)

        Nợ TK 142                                   Lập bảng phân bổ     Nợ TK 154, 642

      Nợ TK 1331                                                                              Có TK 142

               Có TK 111,112,331 ( sử dụng dưới 1 năm)

+ Phân bổ dần:

Là CCDC : Nợ TK 242               lập bảng phân bổ  : Nợ TK 154, 642

                             Có TK 153                                                Có TK 242

 

Là khoản mục chi phí: Nợ TK 242                         Lập bảng phân bổ : Nợ TK 154, 642

                                                 Nợ TK 1331                                                            Có TK 242

                                                       Có TK 111, 112, 331

        (  Là CCDC + Khoản mục chi phí trên 1 năm sử dụng )

Ví dụ:  Khi mua CCDC : Nợ TK 153

 

                                         Nợ TK 1331

 

                                                Có TK 111, 112, 331

 

Xuất cho bộ phận rồi phân bổ

 

Ví dụ : Thuê nhà trong 12 tháng

 

     Nợ TK 154, 642        ( 12 tháng)

 

             Có TK  335

 

Phân bổ    : Nợ TK 335                           ( 12 tháng)

                          Có TK 111, 112

Ví dụ: Thuê đắt trong 1 năm là kế toán bên trả tiền định khoản như khoản mục chi phí có dấu ( *)

Là kế toán bên nhận tiền: Nợ TK 111, 112

                                                Có TK 3387

                                                 Có TK 3331

              Tính Doanh thu: Nợ TK 3387            ( từng tháng hoặc từng năm)

                                                  Có TK 511

Chú ý:  - Khi lập bảng phan bổ kế toán phải xác định ngày nhập CCDC và ngày sử dụng. Đối với khoản mục chi phí thì phát sinh tháng nào thì được tính phân bổ cho cả tháng đó.

  • Trong quá trình phân bổ phải căn cứ vào doanh thu của doanh nghiệp đến tiến hành phân bổ. Nếu trường hợp lỗ phải xác định lại rồi mới tiến hành phân bổ
  • Trường hợp nếu CCDC đang sử dụng mà hỏng thì tạm ngừng phân bỏ, Nếu bán thì phân bổ cho hết rồi hãy bán

Ví dụ: Hàng bán bị trả lại

  • Khi bán

Bên bán

Bên mua

  • Nợ TK 111, 112, 331

                Có TK 511

                Có TK 3331

  • Nợ TK 632

                  Có TK 156

Nhận lại hàng trả lại:

Nợ TK 5212

Nợ TK 1331

           Có TK 111, 112, 331

 Nợ TK 156

           Có TK 632

Cuối kỳ: Kết chuyển : Nợ TK 511

                                        Có TK 5212

        Nợ TK 156

        Nợ TK 1331

                 Có TK 111, 112, 331

 

 

Trả lại hàng

       Nợ TK 111, 112, 331

              Có TK 156

              Có TK 1331

( Viết hoá đơn trả lại hàng)

 

 

  • Trường hợp bên bán và ben mua đã tiến hàn kê khai thuế thì 2 bên phải điều chỉnh vào tháng sau = cách ke thẳng vào bảng kê của tháng hiện tại nhưng đặt dấu từ đằng trước theo đúng hoá đơn xuất trả lại.

Ví dụ:  Trên tờ khai hàng 500, VAT 50 thì đặt  - 500 thuế sẽ tự nhảy ( 50) , phần ghi chú ở cột kê khai ghi hoá đơn trả lại hàng.


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn