Bảng chấm công là căn cứ để tính tiền lương và các khoản trích theo lương cũng như thanh toán tiền lương cho công nhân viên trong doanh nghiệp.

Tài khoản sử dụng là 334 – phải trả cho người lao động.

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin hướng dẫn các bạn hạch toán tiền lương theo từng nghiệp vụ cụ thể:

1.Tiền lương:

Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dỡ dang

Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp

Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (QĐ 48 là 6421)

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

     Có TK 334 - Phải trả người lao động

(Các tài khoản 622/623/627 theo QĐ 48 là TK 154)

2. Các khoản giảm trừ theo lương:

a) Nếu trong kỳ có nhân viên tạm ứng lương, kế toán hạch toán:

Nợ 334: Trừ vào lương người lao động

      Có TK 111, 112: Số tiền tạm ứng

b) Nếu trong kỳ có phát sinh thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện khấu trừ, kế toán hạch toán:

+ Xác định số thuế phải trừ vào lương:

Nợ TK 334 : Tổng số thuế TNCN phải khấu trừ

    Có TK 3335: Thuế TNCN

+ Khi nộp thuế:

Nợ TK 3335: Số thuế phải nộp

    Có TK 111, 112

c) Các khoản trích bảo hiểm trừ vào lương, hạch toán:

Nợ TK 334 : Tổng số trích trừ vào lương (10,5%)

Có TK 3383: Lương cơ bản X 8%

Có TK 3384: Lương cơ bản X 1,5%

Có TK 3389: Lương cơ bản X 1%

3. Khi hạch toán các khoản trích trừ vào lương người lao động, kế toán sẽ hạch toán luôn các khoản trích mà doanh nghiệp phải nộp thay người lao động để tính vào chi phí theo tỷ lệ đóng như sau:

Nợ TK 622, 623, 627, 641, 642: 24% x lương cơ bản

Có TK 3383: Lương cơ bản X 18%

Có TK 3384: Lương cơ bản X 3%

Có TK 3389: Lương cơ bản X 1%

Có TK 3382: Lương cơ bản X 2%

4. Khi nộp tiền bảo hiểm:

Nợ TK 3383 : Số đã trích BHXH (26%)

Nợ TK 3384 : Số đã trích BHYT (4,5%)

Nợ TK 3389 : Số đã trích BHTN (2%)

Nợ TK 3382 : Số tiền kinh phí công đoàn phải nộp (2%)

Có TK 111 hoặc 112: số tiền thực nộp

5. Nếu trong kỳ, có nhân viên được hưởng chế độ thai sản, mà doanh nghiệp nhận được tiền bảo hiểm xã hội (ốm đau, thai sản, tai nạn. . .)

- Khi nhận được tiền Kế toán hạch toán:

Nợ 112: Số tiền nhận được

    Có 338: phải trả phải nộp khác.

- Khi trả tiền cho người lao động được hưởng:

Nợ 338: Số tiền phải trả

    Có 111, 112: số tiền đã trả

6. Nếu trong kỳ có phát sinh trả lương cho người lao động bằng hàng hóa:

- Kế toán sẽ phải xuất hóa đơn, căn cứ vào đó kế toán sẽ hạch toán:

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động

     Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

     Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ ( QĐ 48 là 5118).

Dưới đây Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội sẽ cung cấp cho các bạn sơ đồ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương:

Xem thêm:>> Một số lỗi liên quan đến phần mềm Hỗ trợ kê khai - HTKK

Cong ty dich vu ke toan Ha Noi chuyen cung cap:

Dich vu ke toan thue tai thanh tri

Dich vu lam bao cao tai chinh tai thanh tri

Dich vu thay doi dang ky kinh doanh tai thanh tri

Hotline: 0974 975 029 - 0941 900 994 (Mr Quan)


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn