Sau đây Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin hướng dẫn các bạn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu số (04/GTGT) chi tiết:

Trước tiên bạn cần tải phần mềm kế toán về máy nếu bạn chưa có có thể tải phần mềm về: tại đây

- Sau khi đã đăng nhập vào HTKK:

- > Chọn: “Tờ khai GTGT TT trên doanh thu (04/GTGT)”

 -> Chọn “Tờ khai tháng hoặc Tờ khai quý hoặc phát sinh”

-> Chọn ngày tháng (mặc định sẽ là tháng hoặc quý hiện tại)

-> Chọn phụ lục đính kèm: (PL 04-1/GTGT)

-> Sau đó chọn: “Đồng ý”, màn hình sẽ xuất hiện như hình dưới:

Hướng dẫn cách lập cụ thể các chỉ tiêu như sau:

Dòng chỉ tiêu “Tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT”:

Chỉ tiêu “Tổng doanh thu HHDV bản ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT phản ánh tổng doanh thu của HHDV chịu thuế GTGT của kỳ tính thuế. Cơ sở kinh doanh phải ghi riêng tổng doanh thu của HHDV chịu thuế GTGT theo từng loại thuế suất thuế GTGT.

Chỉ tiêu này chi tiết theo nhóm ngành nghề thuộc danh mục nhóm ngành nghề, mỗi dòng chỉ một ngành nghề duy nhất, không được trùng.

- Chỉ tiêu [21]: ghi tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế suất 0% và không chịu thuế.

- Chỉ tiêu [22]: ghi tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế suất 5%.

- Chỉ tiêu [23]: ghi tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế suất 10%.

Dòng chỉ tiêu “Tỷ lệ GTGT trên doanh thu”:

Chỉ tiêu “Tỷ ỉệ GTGT trên doanh thu” là tỷ lệ (%) do cơ quan thuế ấn định. NNT căn cứ vào thông báo của cơ quan thuế về tỷ lệ % GTGT trên doanh thu đối với từng loại ngành nghề, HHDV để ghi vào chỉ tiêu này.

- Chỉ tiêu [24] ghi tỷ lệ % GTGT trên doanh thu loại HHDV có thuế suất 0% và không chịu thuế.

- Chỉ tiêu [25] ghi tỷ lệ % GTGT trên doanh thu loại HHDV có thuế suất 5%.

 - Chỉ tiêu [26] ghi tỷ lệ % GTGT trên doanh thu loại HHDV có thuế suất 10%.

 Dòng chỉ tiêu “Tổng GTGT phát sinh trong kỳ”:

Chỉ tiêu “Tổng GTGTphát sinh trong kỳ” phản ánh GTGT của HHDV chịu thuế GTGT phát sinh trong kỳ được xác định bằng tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT nhân (x) với tỷ lệ GTGT trên doanh thu. NNT phải ghi GTGT của HHDV chịu thuế GTGT phát sinh trong kỳ theo từng loại thuế suất thuế GTGT; Cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu [27] ghi GTGT phát sinh trong kỳ loại thuế suất 0% và không chịu thuế

Chỉ tiêu [27] 1 Chỉ tiêu [21] X Chỉ tiêu [24]

- Chỉ tiêu [28] ghi GTGT phát sinh trong kỳ loại thuế suất 5%:

Chỉ tiêu [28] = Chỉ tiêu [22] X Chỉ tiêu [25]

- Chỉ tiêu [29]: ghi GTGT phát sinh trong kỳ loại thuế suất 10%

Chi tiêu [29] = Chi tiêu [23] X Chỉ tiêu [26]

Dòng chỉ tiêu “Tổng thuế GTGT phải nộp”:

Số liệu ghi vào chỉ tiêu “Tổng thuế giá trị gia tăng phải nộp” được ghi riêng theo từng loại thuế suất, Trong đó:

- Chỉ tiêu [30] = Chỉ tiêu [27] X 0%

- Chỉ tiêu [31] = Chỉ tiêu [28] X 5%

- Chỉ tiêu [32] = Chỉ tiêu [29] X 10%

Chỉ tiêu [33] “Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT”:

Chỉ tiêu [33] = Chỉ tiêu [21] 1 Chỉ tiêu [22] I Chỉ tiêu [23]

Chỉ tiêu [34] “Tổng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ”:

Chỉ tiêu [34]= Chỉ tiêu [30]+ Chỉ tiêu [31]+ Chỉ tiêu [32]


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn