Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin  hướng dẫn các bạn kế toán lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý trên phần mềm HTKK theo mẫu Mẫu BC26/AC của Thông tư 153.

 Đầu tiên bạn cần tải phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK.

Nếu chưa có bạn mời bạn tải phần mềm về: tại đây

Sau khi bạn tải phần mềm về  bạn cài đặt phần mềm bình thường Sau đó bạn khởi động phần mềm hỗ trợ kê khai  bạn chọn chức năng "Hóa đơn"  và chọn "Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (MBC26/AC). Rồi tiến hành chọn kỳ báo cáo sau đó ấn " Đồng ý" Màn hình sẽ hiện ra bảng báo cáo như sau:

 Hướng dẫn lập các thông số trên mẫu báo cáo:

 •   STT: Ứng dụng hỗ trợ tự động tăng

 •   Các cột:  Mã hóa đơn, Tên loại hóa đơn, Mẫu số: Nhập tương tự như trên Thông báo phát hành hóa đơn.

 •   Ký hiệu hóa đơn: Đối với hóa đơn tự in, đặt in thì nhập tương tự như ở Thông báo phát hành. Riêng đối với hóa đơn do cục thuế phát hành thì thêm 02 ký tự đầu ký hiệu (gọi là mã hoá đơn do Cục Thuế in, phát hành)

(Danh sách Mã hóa đơn của Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát hành theo Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 153/2010/TT- BTC).

•    Số tồn đầu kỳ: Nếu là lần đầu tiên chạy ứng dụng thì NNT tự nhập số tồn đầu kỳ của kỳ đầu, từ kỳ thứ 2 trở đi thì ứng dụng sẽ tự chuyển số tồn cuối kỳ của kỳ trước lên, cho phép sửa.

Chú ý: Nếu trên cùng một dòng thì Từ số - Đến số phải kê khai liên tiếp, nếu không liên tiếp thì phải tách dòng.

+ Chỉ tiêu [5] (Tổng số): Tự tính theo công thức [5] = (([7] – [6]) + 1) + (([9] – [8]) + 1), không cho phép sửa

+ Chỉ tiêu [6], [7]: NNT tự nhập kiểu số.

Khoảng (Từ số – Đến số) không được giao nhau trong cùng một loại hóa đơn, cùng mẫu số, cùng kí hiệu

Từ số [6] không âm và <= Đến số [7]

+ Chỉ tiêu [7]: Đến số: Kiểu số, NNT tự nhập kiểu số

Khoảng (Từ số – Đến số) không được giao nhau trong cùng một loại hóa đơn, cùng mẫu số, cùng kí hiệu

Đến số [7] >= Từ số [6]

•    Số mua/phát hành trong kỳ

+ Chỉ tiêu [8]: NNT tự nhập kiểu số.

Khoảng (Từ số – Đến số) không được giao nhau trong cùng một loại hóa đơn, cùng mẫu số, cùng kí hiệu

Từ số [8] không âm và <= Đến số [9]

+ Chỉ tiêu [9]: NNT tự nhập kiểu số

Khoảng (Từ số – Đến số) không được giao nhau trong cùng một loại hóa đơn, cùng mẫu số, cùng kí hiệu

Đến số [9] >= Từ số [8]

 Chú ý: Nếu trong cùng một loại hóa đơn, cùng mẫu số, cùng ký hiệu mà có nhiều khoảng số lượng tồn đầu kỳ (Khoảng  [06] đến [07]) thì phải nhập giá trị của số mua/ phát hành trong kỳ ở dòng mà có giá trị của chỉ tiêu [07] lớn nhất và giá trị Từ số [08] phải bằng giá trị của chỉ tiêu [07] + 1

 + Chỉ tiêu [13] (Số lượng đã sử dụng): NNT tự nhập kiểu số và nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [5] (Tổng số tồn đầu kỳ, mua/phát hành trong kỳ)

 + Các chỉ tiêu [15], [17], [19]: NNT tự nhập kiểu text và các số này phải nằm trong khoảng {[10], [11]} và không được trùng nhau, không giao nhau

 + Trong cùng một loại hóa đơn, mẫu hóa đơn và ký hiệu hóa đơn thì các dòng không được giao nhau, trùng nhau.

 + Nếu là các Số không liên tiếp kê khai dưới dạng liệt kê thì được ngăn cách nhau bằng dấu (;): VD: 8;12;22 (3 số)

 + Nếu là các số liên tiếp trong 1 khoảng thì kê khai dưới dạng khoảng và sử dụng dấu (-). VD: 51-100 (50 số)

 Các chỉ tiêu tự tính: Xét 3 trường hợp

 -  Trường hợp 1: Chỉ tiêu [6] = 0 và [7] = 0 và [8] và [9] <> 0. Khi đó:

 + Chỉ tiêu [5] = ([9] – [8]) + 1

 + Chỉ tiêu [10] = chỉ tiêu [8]

 + Chỉ tiêu [11] = [10] + [12] – 1 và [11] nhỏ hơn hoặc bằng [9]

 + Chỉ tiêu [12] = [13] + [14] + [16] + [18].

 + Chỉ tiêu [14], [16], [18] tự động tính bằng cách đếm hoặc trừ từ chỉ tiêu [15], [17], [19]

 + Tồn cuối kỳ:

 Nếu [5] = [12] và [13] + [14] + [16] + [18] <> 0 thì các chỉ tiêu [20], [21], [22] đều bằng 0

 Nếu [5] > [12] và [13] + [14] + [16] + [18] <> 0  thì chỉ tiêu [20] = [11] + 1; chỉ tiêu [21] = [9] chỉ tiêu [22] = ( [21] – [20] ) +1

 Nếu [13] + [14] + [16] + [18] = 0  thì ([20] = [8] ; [21] = [9])

 -  Trường hợp 2: Chỉ tiêu [8] = 0 và [9] = 0 và [6] và [7] <> 0. Khi đó:

 + Chỉ tiêu [5] = ([7] – [6]) + 1

 + Chỉ tiêu [10] = chỉ tiêu [6]

 + Chỉ tiêu [11] = [10] + [12] – 1 và [11] nhỏ hơn hoặc bằng [7]

 + Chỉ tiêu [12] = [13] + [14] + [16] + [18].

 + Chỉ tiêu [14], [16], [18] tự động tính bằng cách đếm hoặc trừ từ chỉ tiêu [15], [17], [19]

 + Tồn cuối kỳ:

 Nếu [5] = [12] và [13] + [14] + [16] + [18] <> 0   thì các chỉ tiêu [20], [21], [22] đều bằng 0

 Nếu [5] > [12] và [13] + [14] + [16] + [18] <> 0    thì chỉ tiêu [20] = [11] + 1; chỉ tiêu [21] = [7]chỉ tiêu [22] = ( [21] – [20] ) +1

 Nếu  [13] + [14] + [16] + [18] = 0  thì ([20] = [6] ; [21] = [7])

 - Trường hợp 3: Chỉ tiêu [6]<> 0, [7] <> 0,  [8] và [9] <> 0. Khi đó:

 + Kiểm tra bắt buộc Chỉ tiêu [8]= chỉ tiêu [7]+1

 +   Chỉ tiêu [5] = (([7] – [6]) + 1) + (([9] – [8]) + 1) hoặc [5]= [9]- [6]+1

 + Chỉ tiêu [10] = chỉ tiêu [6]

 + Chỉ tiêu [11] = [10] + [12] – 1 và [11] nhỏ hơn hoặc bằng [9]

 + Chỉ tiêu [12] = [13] + [14] + [16] + [18] và [12] <= [5].

 + Chỉ tiêu [14], [16], [18] tự động tính bằng cách đếm hoặc trừ từ chỉ tiêu [15], [17], [19]

 + Tồn cuối kỳ:

 Nếu [5] = [12] và [13] + [14] + [16] + [18] <> 0   thì các chỉ tiêu [20], [21], [22] đều bằng 0

 Nếu [5] > [12]  và [13] + [14] + [16] + [18] <> 0   thì chỉ tiêu [20] = [11] + 1; chỉ tiêu [21] = [9] chỉ tiêu [22] = ( [21] – [20] ) +1

 Nếu  [13] + [14] + [16] + [18] = 0  thì ([20] = [6] ; [21] = [9]

 Ví dụ: Công ty kế toán Hà Nội trong quý 1 năm 2010 phát hành 1000 hóa đơn mới, trong kỳ doanh nghiệp sử dụng hết 500 hóa đơn và bị mất 200 số hóa đơn từ số 0000800-0000900. Khi đó bạn kê khai trên báo cáo như sau:

 Vì số hóa đơn mất không liên tiếp với số đã sử dụng nên bạn phải tách ra làm 2 dòng

 Tại dòng 1: Kê số hóa đơn mua phát hành trong kỳ (chỉ tiêu [8] – [9]) tại dòng 1 kê giá trị: Chỉ tiêu [8] = 1; [9] = 799, chỉ tiêu [13] = 500, [17] để trống

 Tại dòng 2 kê: Kê số hóa đơn mua phát hành trong kỳ (chỉ tiêu [8] – [9]) tại dòng 1 kê giá trị: Chỉ tiêu [8] = 800; [9] = 1000,  chỉ tiêu [13] = 0, [17] = 800- 900

Bảng kê chi tiết hóa đơn của tổ chức, cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán như : 

Hotline: Mr Quân 0974 975 029 - 0941900 994 Hỗ trợ: 24/7

Các bài viết mới
Các tin cũ hơn