Biểu mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định mẫu 02 TSCĐ

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 02 - TSCĐ

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày ...tháng ...năm ....

Số: ........................

Nợ: .......................

Có: .......................

Căn cứ Quyết định số: .................ngày ....tháng ....năm .........của..............................

.............................................................................................về việc thanh lý TSCĐ.

I- Ban thanh lý TSCĐ gồm:

- Ông/Bà ......................................Chức vụ..................................Trưởng ban

- Ông/Bà ......................................Chức vụ..................................Ủy viên

- Ông/Bà ......................................Chức vụ .................................Ủy viên

II- Tiến hành thanh lý TSCĐ:

- Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ.............................................................

- Số hiệu TSCĐ ......................................................................................................

- Nước sản xuất ( xây dựng) ....................................................................................

- Năm sản xuất ......................................................................................................

- Năm đưa vào sử dụng ....................................... Số thẻ TSCĐ..................................

- Nguyên giá TSCĐ ..................................................................................................

- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý .........................................................

- Giá trị còn lại của TSCĐ .........................................................................................

III- Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Ngày ...tháng ...năm....

Trưởng Ban thanh lý

(Ký,họ tên)

IV- Kết quả thanh lý TSCĐ:

- Chi phí thanh ký TSCĐ: ................................(viết bằng chữ)....................................

............................................................................................................................

- Giá trị thu hồi: .................................................(viết bằng chữ) ..............................

...........................................................................................................................

- Đã ghi giảm số TSCĐ ngày ...tháng ...năm ...

Ngày ....tháng ....năm ....

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán như : 

Hotline: Mr Quân 0974 975 029 - 0917 886 709 Hỗ trợ: 24/7

Các bài viết mới
Các tin cũ hơn