Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn mới nhất theo Thông tưsố 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính

                                                                                                          

                               

                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               ------------------------------

    Mẫu số: BC21/AC

 (Ban hành kèm theo Thông tư

   số 64/2013/TT-BTC ngày

  15/5/2013 của Bộ Tài chính)

                                                             

                                                  ........., ngày.........tháng.........năm 20......

                                                 

       BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN

 

Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn:............................................

Mã số thuế:...............................................................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................

Hồi       giờ........ngày........tháng........năm............., (tổ chức, cá nhân)  phát hiện bị mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:

 

             STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

đến số

   Số lượng            

                    liên hóa

                         đơn    

 

         

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

     

AA/11T

       

Hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ đã sử dụng hoặc chưa sử dụng (đã phát hàng hoặc chưa phát hành)

               

Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ

                 
 

 

Lý do mất, cháy, hỏng hoá đơn: .......................................................................................

…………………………………………………………………………………………...

Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                      Nơi nhận:

- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý

- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên

 


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn