Bài viết dưới đây Công Ty dịch vụ Kế Toán Hà Nội xin Hướng dẫn Quy định chuyển lỗ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp như sau :

>>Xem thêm: Những lưu ý điều chỉnh số liệu sau khi quyết toán thuế

1. Xác định lỗ và chuyển lỗ

Theo điều 9 chương II thông tư 78/2014/TT-BTC ( có hiệu lực thi hành từ ngày 02/08/2014 ) và Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ tài chính quy định:

- Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.

- Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.

-> Nguyên tắc chuyển lỗ :

- Doanh nghiệp chỉ thực hiện chuyển lỗ khi phát sinh số lãi trong kỳ

- Số lỗ được chuyển tối đa bằng số lãi kỳ hiện tại

- Chuyển lỗ liên tục và thời gian chuyển tối đa trong vòng 5 năm

2. Hướng dẫn chuyển lỗ giữa các quý trong năm

Theo thông tư 151/2014/TT-BTC thì từ quý 4/2014 Doanh nghiệp không phải lập tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mà chỉ cần tạm xác định thuế TNDN và tạm nộp vào NSNN.

Như vậy, khi tạm tính thuế TNDN của quý này thì doanh nghiệp được phép chuyển số lỗ của quý trước sang ( chỉ được chuyển giữa các quý trong năm hoặc số lỗ theo quyết toán của năm trước sang Quý I của năm sau ) :

Ví dụ 1 :

Số liệu tại Công ty TNHH Kế toán Hà nội như sau :

- Quý 2/2016 : tạm tính lỗ 20 triệu

- Quý 3/2016: tạm tính lãi 50 triệu

-> Khi xác định thuế TNDN tạm tính quý 3/2016 Công ty được chuyển lỗ Quý 2/2016 là 20 triệu -> thuế TNDN tạm nộp quý 3/2016 là : ( 50-20)x20% = 6 triệu

Ví dụ 2 :

Số liệu tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kế Toán Hà Nội như sau :

- Quyết toán thuế TNDN năm 2015 : lỗ 15 triệu

- Quý 1/2016 : tạm tính lãi 40 triệu

-> Khi xác định thuế TNDN tạm tính quý 1/2016 Công ty được chuyển lỗ theo quyết toán năm 2015 là 15 triệu -> thuế TNDN tạm nộp quý 1/2016 là : ( 40-15)x20% = 5 triệu

 3. Hướng dẫn chuyển lỗ giữa các năm

* Chuyển lỗ một lần :

Được thực hiện khi số lỗ của năm trước nhỏ hơn số lãi của năm hiện tại

Ví dụ 3:

Năm 2015 Công ty TNHH kế toán Hà nội có số lỗ là 100 triệu

Năm 2016 Công ty lãi 150 triệu

-> khi xác định thuế TNDN năm 2016 Công ty được chuyển lỗ 100 triệu của năm 2015. Nghĩa vụ thuế TNDN năm 2016 công ty phải nộp là : (150-100) x 20% = 10 triệu

* Chuyển lỗ dần

Được thực hiện khi số lỗ năm trước lớn hơn số lãi năm hiện tại và thực hiện chuyển liên tục, tối đa trong vòng 5 năm

Ví dụ 4 :

Năm 2015 Công ty TNHH kế toán Hà nội có số lỗ là 100 triệu

Năm 2016 Công ty lãi 40 triệu

-> khi xác định thuế TNDN năm 2016 Công ty được chuyển lỗ tối đa 40 triệu của năm 2015. Nghĩa vụ thuế TNDN năm 2016 công ty phải nộp là : (40-40) x 20% = 0

Số lỗ 60 triệu còn lại công ty chuyển liên tục và tối đa trong vòng 5 năm.

* Hướng dẫn làm phụ lục chuyển lỗ khi lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN năm

Mở phần mềm HTKK  chọn Thuế TNDN -> chọn Tờ khai quyết toán thuế TNDN ( mẫu 03/TNDN ) -> chọn phụ lục 03-2A/TNDN

Phần mềm sẽ tự động cập nhật số lỗ được chuyển năm 2015 là 40 triệu vào chỉ tiêu C3 trên tờ khai quyết toán 03/TNDN

 


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn