PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.2.5

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.2.5

Thông báo v/V nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.0.0. Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML, triển khai mở rộng dịch vụ Nộp thuế điện tử với những nội dung chính như sau:
Phần mềm hỗ trợ kê khai htkk3.2.4

Phần mềm hỗ trợ kê khai htkk3.2.4

Nhằm hỗ trợ người nộp thuế kê khai các mẫu biểu hóa đơn theo Thông tư 39/2014/TT-BTC , TCT đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng HTKK 3.2.4 và ứng dụng iHTKK 2.3.4
Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.2.3

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.2.3

Nhằm hỗ trợ Người nộp thuế (NNT) kê khai các mẫu biểu biên lai phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước ngày 17/09/2012 của Bộ tài chính.